Algemene voorwaarden

Artikel 1 Boekingen
1.1 Een boeking komt tot stand zodra de opdrachtnemers een getekend boekingscontract van de opdrachtgever heeft ontvangen.

1.2 Degene die, namens of t.b.v. de opdrachtgever, de overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze boeking voortvloeien.

1.3 Indien de boeking niet 9 weken voor de tocht, getekend geretourneerd is, vervalt de reservering.

1.4 In onvoorziene (weers-) omstandigheden houden wij ons het recht voor van de overeenkomst af te wijken indien de veiligheid of gezondheid van de deelnemers in gevaar komt. Ook bij veranderde (lokale) wetgeving houden wij het recht voor tot programmawijziging of annulering.

1.5 Eventuele, door de opdrachtgever gemaakte kosten bij annulering kunnen niet op de opdrachtnemers worden verhaald.

Artikel 2 De prijs van de tocht
2.1 De prijs van de tocht zal op de volgende wijze worden berekend: €10,- per deelnemer. Het aantal deelnemers dat zal deelnemen aan de tocht, zal in het contract opgenomen worden.

2.2 De prijs van de tocht zal worden berekend over het aantal deelnemers dat 9 weken voor de tocht bij de opdrachtnemers bekend is.

2.3 Wanneer het aantal deelnemers dat werkelijk deelneemt aan de tocht, hoger is dan vooraf is opgegeven, dan wordt dit later verrekend.

2.4 Indien het aantal deelnemers lager is dan door de opdrachtgever is opgegeven, vindt geen terugbetaling plaats.

Artikel 3 Betaling
3.1 Van de prijs die voor de tocht is afgesproken dient uiterlijk 28 dagen voor aanvang van de tocht 25 % van het totale bedrag aanbetaald te worden. Dit kan per bank/giro overschrijving of contant op afspraak. Het resterende bedrag dient contant te worden betaald, bij aanvang van de tocht. Hou er rekening mee dat er géén wisselgeld voor handen is en pinnen NIET mogelijk is. Dus graag gepast betalen.

Artikel 4 Annulering
4.1 Annuleringen dienen schriftelijk en gedateerd te gebeuren.

4.2 Indien een boeking ongedaan wordt gemaakt zullen de volgende kosten in rekening worden gebracht: Bij annulering die plaatsvindt 9 weken of meer voorafgaande aan de tocht, zullen de eventueel al betaalde gelden terug worden betaald aan de opdrachtgever. Bij een annulering die plaatsvindt minder dan 28 dagen voorafgaande aan de tocht, wordt de 25 % aanbetaling in rekening gebracht.

Artikel 5 Algemene voorwaarden
5.1 Deelname geschiedt ten allen tijden op eigen risico en verantwoording.

5.2 Door de opdrachtnemers, Gemeente en derden wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade ten gevolge van overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal veroorzaakt aan de deelnemers tijdens of als gevolg van de uitvoering van de tocht.

5.3 Voor eventuele schade, veroorzaakt door de deelnemers, aan de omgeving waar de tocht plaatsvindt, aan apparatuur of effecten, zal de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld.

5.4 De opdrachtgever dient alle deelnemers op de hoogte te brengen van het eigen risico van deelname aan de tocht.

5.5 Vanwege de schrikeffecten en het ongelijke terrein, raden wij mensen met een zwak hart, cardiaal belast en mensen die slecht ter been zijn van deelname af te zien. De minimumleeftijd voor deelname bedraagt 16 jaar.

5.6 De deelnemers moeten de route van de tocht volgens afspraak volgen. Bij moedwillige afwijking hiervan is de organisatie gerechtigd de tocht direct te doen staken en te annuleren.

5.7 Tijdens de tocht is het verboden om te roken, alcoholische drank te nuttigen en rommel achter te laten.

5.8 Aanwijzingen van de organisatie, begeleiders en medewerkers, moeten ten allen tijden worden opgevolgd.

5.9 De opdrachtgever wordt geacht op de hoogte te zijn van de artikelen ( 1 t/m 5 ) die in dit boekingscontract vermeld staan.

5.10 In situaties, welke niet in het boekingscontract worden beschreven, beslist de opdrachtnemers over de te nemen maatregelen.